Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
   

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่ทำการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  พื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,800  ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 121 ครัวเรือน 
6.2 การบริการ
โรงแรม                                              -                  แห่ง
ร้านอาหาร                                           -                 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ LPG/ก๊าซ NGV            3                 แห่ง
สถานีแบบปั๊มหลอด                                  2                 แห่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร                                 -                 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม                                 3                 แห่ง
หอพัก/ห้องเช่า                                      15                แห่ง
อื่น ๆ (คลังสินค้า)                                    1                 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่  ได้แก่ ภาพเขียนพุทธ ประวัติสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในโบส์ถวัดเทพอุปการาม  หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม
6.6 อุตสาหกรรม
จำนวนกิจการประกอบการอุตสาหกรรม   จำนวน   3  แห่ง

                                                                                        / ๖.๗ การ...

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
      การพาณิชย์

ธนาคาร

-

แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน

แห่ง

      ปั้มแก๊ส LPG

แห่ง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

-

แห่ง

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3

แห่ง

ตลาดสด

-

แห่ง

      ร้านค้าต่างๆ

90

แห่ง

 

 

 

     
6.8 แรงงาน
          จำนวนแรงงานในครัวเรือนของภาคเกษตรกรรมเฉลี่ยแรงงานในครัวเรือน 1-2 คน ช่วงอายุประมาณ 45-60 ปี ส่วนแรงงานนอกภาคการเกษตรกรรมอยู่ในระหว่างครัวเรือนละ 2-3 คน อายุประมาณ 18-45 ปี จะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ