Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
   

4.1 การศึกษา
๔.๑.๑  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนวัดเทพอุปการาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ตำบลตานิม  สังกัด  สพฐ.พระนครศรีอยุธยา
๒) โรงเรียนวัดโตนด   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลบางนางร้า    สังกัด  สพฐ.พระนครศรีอยุธยา

๔.๑.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๒  แห่ง
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตานิม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ตำบลตานิม  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโตนด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ ตำบลบางนางร้า  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

/ ๔.๒ สาธารณสุข...

   

4.2 สาธารณสุข
๔.๑.๑ โรงพยาบาลประจำอำเภอ  จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะหัน   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

๔..๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๑ แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลตานิม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลตานิม  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

4.3 อาชญากรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตานิมอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจบางปะหัน ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ,อาสาและพัฒนา
ป้องกันตนเอง (อพป.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง ๒ ตำบล เป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ ทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

                  
   

4.4 ยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่มี โรงงาน อุตสาหกรรมและหอพักทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่ ีเข้ามาอยู่ในพื้น ที่ประชากร
จึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางปะหัน คอยสอดส่องดูแล และหาเบาะ แสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัคร ตำรวจบ้านชุด รักษาความสงบ หมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะ แสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำ ให้มีปัญหาผู้ เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

   

4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ประสานการรับทำบัตรผู้พิการ และมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้
- ผู้สูงอายุ        จำนวน    621  ราย 
- ผู้พิการ        จำนวน    102  ราย
- ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน     1   ราย