Username :
Password :
 
 
 
 
 
ระบบบริการพื้นฐาน
 
   

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
     มีถนนหลักในการเดินทางที่ตัดผ่านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม คือ
1. ถนนสายเอเชีย 
2. ถนนสายบางปะหัน - มหาราช                            
3. ถนนสายป่าโมก - นครหลวง

นอกจากนี้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลูกรัง ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  จำนวน  31  สาย
                                                                                / ๕.๒ การไฟฟ้า...
5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทั้ง  8 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   บางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.3 การประปา
การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  มีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง  ได้แก่ หมู่ที่ 1-4 ตำบลตานิม และหมู่ที่ 2-5 ตำบลบางนางร้า 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม   แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน   8        แห่ง
ประปาภูมิภาค    -        แห่ง

แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  คือ  ( P )   แหล่งน้ำใต้ดิน (  )  แหล่งน้ำผิวดิน
5.4  ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC,TRUE, CAT