ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ลักษณะทางทรัพยากร

ผู้เข้าชม 263

ลักษณะทางทรัพยากร
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                ๑) แม่น้ำลพบุรี
                1)  ลำน้ำ , ลำห้วย                              2      แห่ง
                     ² ลำรางบางนางเพียน
                     ² ลำรางหนองจอก
                2)  บึง , หนองและอื่น ๆ                               3      แห่ง
                     ² หนองบางโว้
                     ² หนองตาคง
                     ² หนองธนู
                       
        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                1)  ฝาย                                             -       แห่ง
                2)  บ่อโยก                                 -       แห่ง
                3)  บ่อน้ำตื้น                                      ๔      แห่ง
                4)  อื่น ๆ  คลองชลประทานชัยนาท-อยุธยา    1      แห่ง


สภาพทางเศรษฐกิจ
        อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม)
                รับจ้างทั่วไป                       50%
                การเกษตร                 30%
                ค้าขายและรับราชการ         10%
                อื่น ๆ                                 10%
        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
                ธนาคาร                             -       แห่ง
                โรงแรม                             -       แห่ง
                สถานีน้ำมัน / ปั๊มและก๊าซ     3      แห่ง
                สถานีแบบปั๊มหลอด             2      แห่ง
                โรงงานอุตสาหกรรม           ๔      แห่ง
                หอพัก / ห้องเช่า                 1๖    แห่ง
                คลังสินค้า                  1      แห่ง
การบริการพื้นฐาน
        การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก)
                ?  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน  ลาดยางตลอดเส้นทางแล้ว
                ?  ถนนภายในหมู่บ้าน  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  80%  ถนนแอสฟัลท์ติก  ๒๐ %
                ?  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  32  (ถนนสายเอเชีย) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 329
                        (ถนนสายบางปะหัน – มหาราช , และถนนสายบางปะหัน – ป่าโมก)
        การโทรคมนาคม
                1)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      -       แห่ง
                2)  สถานีโทรคมนาคมอื่น                            @     แห่ง
                ๓)  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน (เสียงตามสาย)             5      แห่ง
                     ²ติดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2-5 ต.บางนางร้า                4      แห่ง 
                     ²ติดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.ตานิม          ๔      แห่ง
        การไฟฟ้า
                     ² มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง ๒ ตำบล  8  หมู่บ้าน