ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

สภาพทั่วไป

ผู้เข้าชม 380

สภาพทั่วไป
        1.1  ที่ตั้ง
                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ถนนบางปะหัน - มหาราช ตำบลตานิม  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ห่างจากตลาดอำเภอบางปะหัน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ  3  กิโลเมตร 
        1.2  เนื้อที่
                เนื้อที่โดยประมาณ  11.84  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,375  ไร่
มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
                ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบล           หันสัง
                ทิศใต้                        ติดต่อกับตำบล           บ้านลี่ , บางปะหัน
                ทิศตะวันออก              ติดต่อกับตำบล           เสาธง
                ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบล           บ้านม้า
        1.3  ภูมิประเทศ
                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ถึงลุ่มมาก  มีลำคลองชลประทานตัดผ่านในบริเวณพื้นที่ของตำบล
ทางทิศตะวันตกเป็นแนวยาวตลอด  ซึ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน  และการทำอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมติดต่อสะดวก