ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ลักษณะทางสังคม

ผู้เข้าชม 348

ลักษณะทางสังคม
จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลตานิม              ทั้ง  4  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 1 , 2 , 3  และ 4
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบางนางร้า  ทั้ง  4  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 2 , 3 , 4  และ 5
                ประชากร
                องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  มีประชากรทั้งหมด  3,582  คน  จำแนกเป็น
                เพศชาย             จำนวน              1,7๔๔              คน
                เพศหญิง    จำนวน              1,8๙๘              คน
                ความหนาแน่นเฉลี่ย   30๗ / คน / ตารางกิโลเมตร 
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
 

ตำบล หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
ตานิม 1 1๒๙ 14๖ 27๕
2 3๖๒ 37๔ 73๖
3 16๓ 15๗ 3๒๐
4 ๒๐๒ 21๒ 41๔
รวม 8๕๖ 8๘๙ 1,7๔5
ตำบล หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
บางนางร้า 2 31๖ 3๓๙ 6๕๕
3 22๒ 2๔0 4๖๒
4 10๓ 124 2๒๗
5 24๗ ๓๐๖ 5๕๓
รวม 88๘ ๑,๐๐9 1,8๙๗
ข้อมูล  :  ประชากร  ณ  วันที่  1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  255๙

อ้างอิงจาก  สำนักทะเบียนราษฎร์  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาพสังคม
        3.1  การศึกษา
                1.  โรงเรียนประถมศึกษา                     จำนวน      2      แห่ง
                     ?        โรงเรียนวัดเทพอุปการาม  ตั้งอยู่  หมู่ที่                 2      ตำบลตานิม
                     ?        โรงเรียนวัดโตนด               ตั้งอยู่        หมู่ที่                 5          ตำบลบางนางร้า
                2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา               จำนวน                      -       แห่ง
               
 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน                      2      แห่ง
                    ?  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตานิม  หมู่ที่   2  ตำบลตานิม
?  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโตนด หมู่ที่  5      ตำบลบางนางร้า
        3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                วัด  จำนวน   3   แห่ง  ได้แก่
                1.  วัดเทพอุปการาม                    ตั้งอยู่หมู่ที่  2      ตำบลตานิม
                2.  วัดโตนด                               ตั้งอยู่หมู่ที่  5      ตำบลบางนางร้า
                3.  วัดตลาดแก้ว                         ตั้งอยู่หมู่ที่  5      ตำบลบางนางร้า
        3.3  สาธารณสุข
                1.  โรงพยาบาลบางปะหัน                    ตั้งอยู่หมู่ที่  5      ตำบลบางนางร้า
                2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานิม     ตั้งอยู่หมู่ที่  2      ตำบลตานิม
       
4.  การบริการพื้นฐาน
        4.1  การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก)
                ?  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน  ลาดยางตลอดเส้นทางแล้ว
                ?  ถนนภายในหมู่บ้าน  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  80%  ถนนแอสฟัลท์ติก  ๒๐%
                ?  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  32  (ถนนสายเอเชีย) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 329
                        (ถนนสายบางปะหัน – มหาราช , และถนนสายบางปะหัน – ป่าโมก)
        4.2  การโทรคมนาคม
                1)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      -       แห่ง
                2)  สถานีโทรคมนาคมอื่น                            -       แห่ง
                ๓)  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน (เสียงตามสาย)             5      แห่ง
                     ²ติดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2-5 ต.บางนางร้า                4      แห่ง 
                     ²ติดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑-๔ ต.ตานิม              1      แห่ง
        4.3  การไฟฟ้า
                     ² มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง ๒ ตำบล  8  หมู่บ้าน