ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้เข้าชม 264
      บันทึกหลักการและเหตุผล    
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,675,902
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 297,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 1,371,610
  แผนงานสาธารณสุข 315,000
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,070,980
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 250,000
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,222,900
  แผนงานการเกษตร 90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 576,608
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 20,200,000