ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

ผู้เข้าชม 698
 
 
ส่วนที่  1
บทนำ
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
              แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ดังนั้น  ในการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสถานะทางการคลังและความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะโครงการ / กิจกรรมในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  โดยอาจแยกประเภทโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีออกเป็นอย่างน้อย  3  ประเภท  คือ
                1. โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
                2. โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
                3. โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
                ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และ / หรือกรณีได้รับแจ้งว่าให้ใช้ฉบับเดิม ให้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562)  โดยยึดหลัก “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยึด “ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ”  เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองอย่าง “ มีเหตุผล ” ใช้หลัก “ ความพอประมาณ ” โดยมีการเตรียม “ ระบบภูมิคุ้มกัน ”  และนำทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ  ดังนี้
                คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับทราบสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วกำหนดประเด็นการพัฒนา  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้
1.  ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)  โดยนำโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการในปี 2559  และโครงการที่จะดำเนินการในปี  2560  และ 2561  มาใช้หรืออาจพิจารณาทบทวนโดยการกำหนดรายละเอียด  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  งบประมาณ  หรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการสำหรับปี  2562
2.  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดย
                -  พิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ทั้งนี้  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณาการการจัดทำแผน
-2-
 
พัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่  ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และตอบสนองความต้องการของประชาชน
                -  สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนในทุกพื้นที่  โดยการให้คำแนะนำในการจัดทำ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชน  สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและพิจารณานำโครงการ / กิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับชุมชน  หรือโครงการ / กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
                การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการต้องมีประชาคมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม  เพื่อเป็นการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง
                ทั้งนี้  ในการจัดเวทีประชาคมให้ประสานหน่วยงานในพื้นเพื่อดำเนินการในคราวเดียวกัน  เพื่อบูรณาการข้อมูลและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
                        3.  พิจารณานำโครงการ / กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการต่างๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เป็นต้น
                4.  การพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ใน 5 มิติ  คือ มิติเมืองปลอดภัย  มิติเมืองสะอาด  มิติเมืองคุณภาพชีวิต  มิติเมืองธรรมาภิบาล  และมิติเมืองวัฒนธรรม
                5.  พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน ฯ
                1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                        1.1 งานด้านการคมนาคมและขนส่ง นำข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น และทราบถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
                        1.2  งานด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก  และการขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ  และอายุการใช้งานของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภค บริโภคเพื่อวางแผนบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนสำรวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ำ  สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการดำเนินการในพื้นที่ซ้ำซ้อน  และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของสำนักงบประมาณ)
                        1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
                2.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสำคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสำหรับกลุ่มที่ไม่มีงานำควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้
-3-
 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม
2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม
                                1.  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อ ๆ ไปอย่างทั่วถึง  โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า  และกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
                                2.  การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญในการจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ       
                                3.  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่  เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  พิจารณานำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
4.  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
2.3 งานด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 งานด้านการสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
                3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                        3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
                        3.2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนว ทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคำกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี
                        (1)  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น  และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
                        (2)  การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดชั้นการบังคับบัญชาการตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณะ
                        (3)  การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
 
-4-
 
                        3.3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สำรวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจำเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
                4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
                        4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                        4.2 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สำรวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสำรวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
                        4.3 งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น
                5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ ควรเป็นการร่วมมือกันดำเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
                6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
                6.  การจัดทำกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
                7.  ให้คำนึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้  หรือโครงการลักษณะ / ประเภทเดียวกัน ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกันหากสามารถจัดทำโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสารรูปแบบ หรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ให้ทำการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
                8.  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ ครอบคลุมทุกมิติ และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแต่ละด้าน หรือจัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี ฯ  ได้ตามความเหมาะสม
                นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
                แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน  ได้แก่
-5-
 
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
              1.  ให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรอบด้านและเป็นระบบ
                2.  เพื่อสามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในตำบลตานิมได้อย่างแท้จริง
                3.  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิมเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ   โดยสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
                4.  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และกำหนดปฏิทินการทำงานอย่างชัดเจน
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีกำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยดำเนินการตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน
                1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2556 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน
                2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนา แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคม
        ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
                1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
-6-
 
                2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
                3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
                (1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่นใน“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ได้กำหนด “ แนวทางส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น “ แผนพัฒนาได้กำหนด “  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในตำบลตานิม  ทั้ง 4 หมู่  “ กับ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร “ ซึ่งได้กำหนด “ แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  และจัดเก็บรายได้ “ โดยกำหนด “ โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “ หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการให้ความสำคัญกับวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งหากกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องกำหนดห้วงเวลาการดำเนินงานที่สอดรับกัน
                (2)  ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(3)  มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณากำหนดกิจกรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
         {  งบประมาณรายรับ รายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบล
         {  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
         {  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ
                ² โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง กล่าวคือ  มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง
       ² โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบล อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
 
-7-
 
              ² โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิมดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT ได้
2.   การวิเคราะห์ข้อมูล
        ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
                1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
                2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
                3.  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
                4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
        โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม   ดังนี้
       1.   การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา และนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประชาคมตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
       2.   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
                หล&