ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น(Vision)

ผู้เข้าชม 237
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น(Vision) 
        -  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม สนับสนุนกีฬาและการศึกษา รักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
        -  ให้บริการและดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ความสะดวกและมีมาตรฐาน สนับสนุนกีฬาในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 
 
 
 
 
ที่ตั้ง  หมู่ที่  ๒  ตำบลตานิม  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงาน  โทร./โทรสาร. ๐-๓๕๗๗- ๗๒๐๐,  ๐-๓๕๗๗- ๗๒๕๒ 
แจ้งเหตุด่วน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐-๓๕๗๗-