Username :
Password :
 
 
 
 
 
สภา อบต.
 
นายชาลี ภู่ไหม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-113-3259
นายแม้น ญาณผล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
โทร.089-048-7750
นายทวีป โพธิ์ทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-136-7797
นายสมศักดิ์ มะณีศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม หมู่ที่ 1 ตำบลตานิม
โทร.081-943-0332
นายชูศักดิ์ ญาณถ้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม หมู่ที่ 3 ตำบลตานิม
โทร.086-755-2509
นายจรัญ คุ้มมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางนางร้า
โทร.086-633-0315
นายบรรลือ สว่างใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
หมู่ที่ 3 ตำบลบางนางร้า
โทร.087-910-7950
นางจิราธร นครใน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
หมู่ที่ 5 ตำบลบางนางร้า
โทร.085-966-7570