Username :
Password :
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายมาลัย เลิศฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริการบริหารส่วนตำบลตานิม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.ชาญ บุญนุกูล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
อาวุโส
นายสมชาติ ฉันท์ผ่อง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางเบ็ญจมาศ โพธิ์ทอง
ครู
(ครู ค.ศ.1)
นางอุมาภรณ์ อรรถพิธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนงค์ พรหมดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสมพิศ หุ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรมณี
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวสุณีย์ ผดุงโภชน์
พนักงานจ้างทั่วไป