Username :
Password :
 
 
 
 
 
นายขวัญชัย ประสพสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 0819915537
นางมาลัย เลิศฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
0853468291
นางมาลัย เลิศฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
0853468291
นางสุรางค์ ทรงประวัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0626546392
นายสุธิณัตห์ วิระสิทธิ์
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
0656190182