Username :
Password :
 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 

นโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้
    ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
      ๑.๑  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วของประชาชนและมีความปลอดภัย
      ๑.๒  สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
      ๑.๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
      ๑.๔  จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง

    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      ๒.๑  ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
      ๒.๒  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
      ๒.๓  ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ๒.๔ ส่งเสริมการทำเกษตรและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการผลิต

    ๓.นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ๓.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
      ๓.๒  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
      ๓.๓  สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
      ๓.๔  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
      ๓.๕  ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา  และ ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงาม
      ๓.๖  ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมและส่งเสริมกิจการ อปพร. ให้มีศักยภาพ
      ๓.๗ ให้มีการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้สูงอายุในตำบลบ้านพร้าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้

    ๔.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและการกีฬา
      ๔.๑  สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
      ๔.๒  สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
      ๔.๓  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนและเยาวชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
      ๔.๔  ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สำหรับพักผ่อน และสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

    ๕.  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๕.๑  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
      ๕.๒  ส่งเสริมการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้คืนสู่สภาพใช้ประโยชน์ได้
      ๕.๓  ส่งเสริมให้มีการควบคุมกำจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

    ๖.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
      ๖.๑  สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลในการพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      ๖.๒  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
      ๖.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงานเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
      ๖.๔  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
      ๖.๕  พัฒนาการทำงานของข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน

 
นโยบายการบริหารงาน