ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

สมาชิกสภา อบต.ตานิม องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นายสมศักดิ์ มะณีศรี
ประธาน สภา อบต.ตสนิม

นายไพรัตน์ คงสัตย์
สมาชิสภา อบต.ตานิม

นายแม้น ญาณผล
สมาชิก ฯ

นายประสิทธิ์ ธีระศาส
สมาชิสภา อบต.ตานิม

นายชูศักดิ์ ญาณถ้อย
สมาชิก ฯ

นายมงคล ญาณผล
สมาชิก ฯ

นายเฉลิมศักดิ์ สว่างโรจน์
สมาชิก ฯ

นายทวีป โพธิ์เงิน
สมาชิก ฯ

นายสุกิตชัยวัฒน์ พูลผล
สมาชิก ฯ

นายจรัญ คุ้มมณี
สมาชิก ฯ

นายประสิทธิ์ เพ็ชร์นิล
สมาชิก ฯ

นายบันลือ สว่างใจ
สมาชิก ฯ

นายชาลี ภู่ไหม
สมาชิก ฯ

พ.อ.อ.สมยศ พานทอง
สมาชิก ฯ

นายเจด็จ เรืองแจ่ม
สมาชิก ฯ

นางจิราธร นครใน
สมาชิก ฯ