ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นางปริษา เจริญสลุง
ปลัด อบต.ตานิม

นายสุภาที แก้วสง่า
รองปลัด อบต.ตานิม

นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ.ส.อ.ชาญ บุญนุกูล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

นายสมชาติ ฉันท์ผ่อง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางสาวสุจีรา สกุณา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุจิตรา ญาณถ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอุมาภรณ์ อรรถพิธ

นางสาวอนงค์ พรหมดำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก

นางบุญศรี รกรากทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุณีย์ ผดุงโภชน์
พนักงานจ้างทั่วไป