ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

บุคคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นางเบญจมาศ โพธิ์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

นางสาว
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสมพิศ หุ่นแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

นาย
พนักงานจ้างเหมา

นายชูชาติ ดิษฐลักษณะ
พนักงานจ้างเหมา

นายศรณารายณ์ สุขสถาน
พนักงานจ้างเหมา

นายธวัชชัย เหมือนสังดี
พนักงานจ้างเหมา