ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นางสุรางค์ ทรงประวัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสุวิมล ธรรมมิกะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางปอริน พ่อค้าข้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววารีรัตน์ นิ่มละมู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางอัฉรา เรืองแจ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้