Username :
Password :
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
    วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น(Vision) 
        -  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม สนับสนุนกีฬาและการศึกษา รักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจ
-ให้บริการและดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ความสะดวกและ
มีมาตรฐาน สนับสนุนกีฬาในกลุ่มเด็กและเยาวชน